Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Žákovská ústava

dokument

ŽÁKOVSKÁ ÚSTAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MŠENO, Boleslavská 360, 9. 9. 2003

Předmluva:

My, žáci ZŠ Mšeno
- jsme si vědomi toho, že škola je společenstvím rovnoprávných, svobodných lidí, kteří chápou své povinnosti vůči sobě, druhým a zodpovědnost vůči celé škole,
- uvědomujeme si to, že svobodné chování jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit v práci nebo ničit její výsledky, že úcta k druhému je základem každé správné společnosti,
- jsme připraveni podle svých možností získat co nejvíce vědomostí, dovedností a utužovat sportem své zdraví,
- jsme odhodláni šířit dobré jméno školy,
- prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Žákovskou ústavu ZŠ Mšeno.

Hlava první – základní ustanovení

Čl. 1
Škola je sdružení žáků a dospělých pracovníků založené na úctě k právům a svobodám každého člověka.

Čl. 2
Všechny články ústavy vycházejí z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20.11.1989 Valným shromážděním OSN a ke které přistoupila i Česká republika. Z nejdůležitějších článků Úmluvy:
Právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, brát jeho názory a požadavky do úvahy ve všech záležitostech týkajících se dítěte.
Právo dítěte získávat a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory s výjimkou situace, v níž by šlo o porušování práva druhých.
Právo dítěte na vzdělání. Vzdělání musí být bezplatné a povinné. Má rozvíjet zájmy dítěte, smysl pro zodpovědnost, zajišťovat, aby se dítě v dospělém věku stalo užitečné pro společnost.
Opatření k zajištění kázně musí ve školách odpovídat lidské důstojnosti dítěte.
Dítě musí být mezi prvními, kterým je věnována ochrana a bezpečí. Musí být chráněno před všemi formami krutosti a útlaku.
Dítě musí být chráněno před jakoukoli diskriminací např. podle rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství apod., naopak musí být vychováno v duchu porozumění a přátelství.
Právo dětí stýkat se s druhými dětmi a vytvářet sdružení, pokud tato svoboda neporušuje práva druhých.
Právo na nejlepší dosažitelný zdravotní stav, na péči o rozvoj tělesné zdatnosti.

Čl. 3
Každý člen školy je povinen dodržovat vnitřní řád školy.

Hlava druhá – zastupitelské orgány

Čl. 4
Žáci se mohou vyslovovat k otázkám školy prostřednictvím žákovského parlamentu. Touto cestou mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Žákovský parlament se skládá z těchto orgánů: třídní sněm, žákovský parlament a žákovská rada.

Čl. 5
Třídní sněm. Je tvořen všemi žáky příslušné třídy. Jejich účast na jednání je dobrovolná. Zvolí si 2 mluvčí třídy, kteří pak třídu zastupují na žákovském parlamentu, tlumočí názory a návrhy spolužáků ze třídy, mají povinnost zpětně informovat třídu o průběhu a výsledcích (úkolech) jednání žákovského parlamentu. Mluvčí jsou voleni na jeden školní rok, ale v průběhu roku mohou být vyměněni, jestliže pro to jsou důvody a třídní sněm takový návrh odhlasuje. Rozhodnutí třídního sněmu je právoplatné, jestliže se ho účastní alespoň polovina žáků třídy (volit je možno veřejně nebo tajně, o způsobu volby rozhoduje třídní sněm).
Počet dalších funkcionářů třídy není nijak omezen. Vedle mluvčích třídy jsou voleni jejich zástupci, kteří se účastní jednání žákovského parlamentu v případě, že se mluvčí z vážných důvodů nemohou jednání zúčastnit osobně. Zástupce má v žákovském parlamentu rovněž hlasovací právo.

Čl. 6
Žákovský parlament. Je tvořen zástupci (mluvčími) všech tříd, a to od 3. do 9. roč. Schází se nejméně jedenkrát během měsíce (1.úterý v měsíci v 9.40 hod.) školního roku, podle potřeby i častěji, počet schůzek není omezen. Každý mluvčí má právo volit. Rozhodnutí parlamentu je právoplatné, účastní-li se jednání alespoň polovina mluvčích z počtu tříd s právem účasti.
Jestliže se třída dvakrát za sebou bez omluvy nezúčastní jednání parlamentu, ztrácí nárok na případné hlasování na další schůzi.
Na prvním parlamentu ve školním roce:
- Mluvčí tříd složí slib (taktéž každý nový mluvčí na první schůzi, které se účastní). Slib zní: “Slibuji, že budu zachovávat Žákovskou ústavu. Slibuji na svou čest, že svůj úkol budu vykonávat v zájmu všech žáků podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“
- Žákovský parlament se seznámí se styčným pracovníkem z řad pedagogických pracovníků, tj. pracovník, se kterým bude ve školním roce spolupracovat. Tento pracovník nemá právo hlasovat.
- Mluvčí tříd ze svého středu zvolí 5 členů žákovské rady.
Volby styčného pracovníka i žákovské rady se konají tajně.

Čl. 7
Jednání žákovského parlamentu. Jednání žákovského parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit i kterýkoli žák nebo dospělý zaměstnanec školy. Tito hosté mají právo vystoupit v diskusi, nemají však právo hlasovat.
Pro schválení návrhů je třeba při hlasování nadpoloviční většiny hlasů zúčastněných mluvčích.
O připomínkách týkajících se chodu školy žákovská rada neprodleně informuje vedení školy, to připomínky projedná a zpět informuje žákovskou radu o závěrech a možnostech řešení.

Čl. 8
Žákovská rada. Je tvořena pěti členy zvolenými žákovským parlamentem. Ze svého středu si zvolí předsedu.
Dále si rozdělí tyto funkce: místopředseda, zapisovatel (vede zápisy ze schůzí rady a parlamentu), tiskový mluvčí (pro školní časopis a rozhlas), nástěnkář (nástěnka žákovského parlamentu).
Žákovská rada se operativně schází, svolává mluvčí na schůzi parlamentu a pověřuje je úkoly, které je třeba ve třídách projednat. Je výkonným orgánem žákovského parlamentu.
Žákovská rada má právo kdykoli přijít za vedením školy.
Volební období je jeden školní rok.

Čl. 9
Odvolání člena žákovské rady. Kterýkoli člen rady může být odvolán na návrh člena žákovského parlamentu nebo rady, jestliže pro to jsou důvody (neplnění povinností, vážné přestupky proti ústavnímu pořádku). Návrh musí být schválen nadpoloviční většinou hlasů v parlamentu. V případě odvolání proběhne doplňková volba na uprázdněné místo v radě.

Hlava třetí – závěrečné ustanovení

Čl. 10
Ústava smí být doplňována nebo měněna jen po schválení žákovského parlamentu.

Čl. 11
Ústavní pořádek ZŠ Mšeno tvoří tato ústava, Úmluva o právech dítěte a školní řád školy.

Čl. 12
Tato Žákovská ústava nabývá účinnosti dne 9. 9. 2003

Datum vložení: 16. 1. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 11. 2019 10:44
Autor: Správce Webu

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 5. 2024, 12:59:19

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty