Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Škola

Naše škola je úplná základní škola (materiální vybavení), zřizovatelem je město Mšeno a právní subjektivitu má od roku 1999. Její součástí je i školní jídelna. Historickou budovu školy obklopenou parkem s dětským hřištěm a sportovním hřištěm naleznete na kraji města směrem na Mladou Boleslav.

V letošním školním roce (2019-2020) má škola 13 tříd a navštěvuje ji 314 žáků. Děti se sjíždějí do naší školy ze 34 spádových obcí. Školní družina má 3 oddělení a v rámci družiny pracují i zájmové kroužky. Provoz školy zajišťuje více jak 20 pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky ŠD, 5 provozních zaměstnanců a 3 pracovnice ŠJ.

V letošním školním roce pokračuje podle zákona č.561/ 2004 Sb. (školský zákon) vyučování v prvním až devátém ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Mšeno s názvem „Život pro školu - škola pro život“, č. j. 394/2007.
Naše škola se snaží poskytovat kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání zaměřené jak k dalšímu studiu, tak k praktickému životu. Jsme toho názoru, že škola nemá žáky pouze vzdělávat. Snažíme se je i vychovávat k slušnosti a vzájemné toleranci. Usilujeme o rozvoj osobnosti každého žáka na základě pochopení a přijetí obecně platných mravních principů s důrazem na zdravý životní styl. Snahou pracovníků naší školy je nacházení nových forem spolupráce s rodiči. Rodičům umožňujeme sledovat své dítě při práci ve vyučovacích hodinách, tuto možnost zatím využilo jen pár rodičů.

Od roku 2003 na škole pracuje Žákovský parlament, který se schází jednou měsíčně a skládá se vždy ze dvou zástupců ze 3.- 9. třídy. Se ŽP projednává vedení školy otázky provozu školy, školní jídelny, výuky a především chování žáků. Spolupráce s dětmi je pro nás cenným přínosem. Děti velmi otevřeně vyjadřují své názory a společně se snažíme nacházet řešení.K vyjádření jejich názoru slouží také schránka důvěry.

Od června 2005 byla založena školská rada, která má 6 členů a pracuje dle § 168 školského zákona č.561/2004 Sb. Od prosince 2002 také bylo zaregistrováno sdružení rodičů a přátel ZŠ Mšeno - SRPZŠM.

Pestrou nabídkou kroužků a mimoškolních a školních akcí se snažíme ovlivnit využití volného času žáků.

Výuka anglického jazyka je zavedena od 1. ročníku.

Na naší škole se učí volitelné předměty, žáci 7. - 9. ročníků si vybírají z těchto předmětů : informatika, sportovní výchova, seminář z Čj, seminář z Ma, konverzace v Aj, německý jazyk, dramatická výchova, etická výchova, výtvarný seminář, dějepisný seminář a přírodovědná praktika.

Důležitou součástí je i výuka v oblasti informační výchovy. Škola má k dispozici počítačovou učebnu s 29 počítači, dataprojektorem a rychlým připojením k internetu, která je plně využívána. V roce 2007 byla vybudována druhá počítačová učebna se 16 počítači, interaktivní tabulí a dataprojektorem. Práce s počítačem se vyučuje na II.stupni v předmětu ICT a ve volitelném předmětu. Výukové programy a internet jsou využívány v řadě předmětů i na I.stupni, kde byla v minulém roce upravena učebna ONfinity. Přístup na internet je umožněn všem žákům o přestávkách (vybudována celoškolní počítačová síť) i mimo vyučování. Připojení školy na internet a vybavení školní knihovny odbornou literaturou umožňuje žákům samostatně vyhledávat potřebné informace jak ke studiu, tak k přípravě k různým soutěžím.

Snažíme se vést děti k zájmu o životní prostředí a přírodu vůbec. Prvním rokem sponzorovali žáci z finančních prostředků za sběr starého papíru krajtu zelenou v ZOO ve Dvoře Králové, v dalším roce se rozhodli o pokračování tradice adopcí zvířátek ze ZOO v Praze a v loňském školním roce prostřednictvím parlamentu byla adoptována dívenka z Indie.
Ve škole máme a dále zlepšujeme třídění odpadu jako součást EVVO (ekologické vychovy, vzdělávání a osvěty) – letos třídíme papír, plasty, hliník, železo. Pořádáme sběr starého papíru a sbíráme víčka z plastových lahví. Jsme členem KEV a obdrželi jsme titul Škola udržitelného rozvoje.

V současné době probíhá ve škole projekt Moderní škola Mšeno CZ.1.07/1.4.00/21.2641 v rámci programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách - EU peníze školám.

Snažíme se také, aby škola byla kulturním centrem města. Spolupracujeme s městským úřadem, Domovem seniorů, místními spolky, mateřskou školkou, základní uměleckou školou, pořádáme akce pro děti i dospělé.

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je úterý, 25. 6. 2024, 9:55:05

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty