Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

ŠVP

Školní vzdělávací program

Nová verze ŠVP pro ZV ZŠ Mšeno, č. j. 235/2017 platná od 1. 9. 2017

Do nové verze ŠVP jsme zapracovali změny v RVP ZV platné od 1.9.2016. Jde zejména o soulad s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Jedná se především o náhradu označení žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním, platným termínem žák s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo žák s podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně.

ŠVP ZŠ Mšeno je v tištěné podobě k nahlédnutí u ředitelny vedle nástěnky ŘŠ.

Starší verze s dodatky

MŠMT vydalo Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání nabývá účinnosti od 1. 9. 2013. Do tohoto data byly školy povinny přepracovat své ŠVP. Ve školní roce 2013/14 budou již vyučovat v souladu s upraveným RVP ZV.

Platnost dokumentu od 1. 9. 2007 ve znění platných dodatků k ŠVP ZV od 1. 9. 2013

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla dvouletou snahou o inovaci pedagogického procesu a klimatu školy, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy.
Název ŽIVOT PRO ŠKOLU – ŠKOLA PRO ŽIVOT vyjadřuje základní myšlenku programu – otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti – obsahem vzdělávání, demokratickými principy, chápáním žáka jako individuální osobnosti, diferencovaným přístupem, společnými prožitky.

Dodatky k ŠVP ZV ZŠ Mšeno:

Odkazy:

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

Mléko do škol

mléko do škol.

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty

eu_vzdelavani_logoirop_logoeupenize_zs