Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Koncepce školy

Strategický plán rozvoje ZŠ Mšeno 2008 - 2013 (zde k přečtení - doc 205 kB - pdf 206 kB)

Základní škola Mšeno poskytuje základní vzdělání, snaží se ve výchovně vzdělávacím procesu prosadit klíčové kompetence, tj. určité komplexní kvality, které jsou významné pro vzdělávání i pro život a potřebné pro všechny členy společnosti. Tzn. schopnost se učit, kriticky hodnotit a řešit problémy, komunikovat ve svém i v cizích jazycích, ovládat informační i komunikační technologie, využívat matematickou, přírodovědnou a technickou gramotnost, uplatňovat obecný kulturní přehled i mezilidské a občanské kompetence.
Škola je nejen institucí otevřenou vzdělávacímu procesu, ale stává se i kulturním, společenským a sportovním centrem.

Vzdělávací program školy

Od 1.září 2007 začala také naše škola v prvním a šestém ročníku vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem "Život pro školu, škola pro život" č.j. 394/2007. Podle školního vzdělávacího programu jsou vzdělávány také děti v přípravné třídě základní školy a ve školní družině. V současné době se podle ŠVP vyučuje ve všech ročnících.

Klima školy

Zaměřujeme se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení (všechny složky, nejen ředitelka školy) a na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými.

Organizace školy

Škola má vypracovaný organizační řád se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy, které neustále inovuje podle potřeb školy, aby odpovídaly potřebám školy.

Péče o nadané žáky a žáky integrované

Škola vytváří prostor pro všechny žáky.
Pro talentované zpracuje systém soutěží, na který budou navazovat okresní a krajská kola.
Ve spolupráci s výchovnou poradkyní a odbornými centry pečujeme o žáky se specifickými poruchami učení a chování.
Na 1. i na 2. stupni umožňujeme slovní hodnocení.
Ve škole funguje logopedická péče a ambulantní dyslektický nácvik.

Mimotřídní a zájmová činnost

Mimotřídní a zájmová činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu.
Probíhá především prostřednictvím:
Školní družiny
Zájmových kroužků
Další výchova – sexuální, protidrogové, dopravní, zdravotní, volba povolání aj.
O přestávkách je možno využívat relaxační místa školy – sál, hřiště.
Naši žáci pravidelně se svými programy navštěvují mateřskou školu a domov seniorů.

Spolupráce s veřejností

To je naše velká rezerva – snažíme se o intenzivní spolupráci s rodiči, poskytujeme jim základní a objektivní informace o škole, o studijních výsledcích žáků. Spolupracujeme v případě žáků s výchovnými nebo vzdělávacími problémy. Jsme školou otevřenou rodičům i veřejnosti, každý má možnost účastnit se vyučovacích hodin a všech akcí pořádaných školou.

Prezentujeme se v místním i regionálním tisku. Veřejnosti poskytujeme prostory školy pro sportovní i kulturní vyžití. Turistům nabízíme ubytování.

Trendy

Zaměření na cizí jazyky – aby každý žák po absolvování naší školy ovládal cizí jazyk tak, aby dovedl konverzovat s cizincem. Výuku anglického jazyka jsme v letošním roce začali již od 1. ročníku.
Dále bychom si přáli, aby naši žáci ovládali uživatelsky výpočetní techniku, uměli pracovat s internetem.

Děkujeme zřizovateli za vstřícnou spolupráci a ochotu podílet se s námi na rozvoji školy.

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

Mléko do škol

mléko do škol.

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty

eu_vzdelavani_logoirop_logoeupenize_zs
projekt