Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Předmětové komise

Předmětové komise a metodická sdružení ZŠ Mšeno

Předměty vyučované na naší škole jsou tematicky sdruženy do tzv. předmětových komisí, na 1.stupni v metodickém sdružení. Členy předmětových komisí jsou vyučující těchto předmětů.

Předmětová komise se stará o to, aby výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím plánem a učebními plány, metodicky vede jednotlivé vyučující, dohlíží na srovnatelnost výuky ve stejných předmětech mezi různými vyučujícími, vyhodnocuje výsledky vzdělávání apod.

Členové předmětové komise také společně připravují individuální plány žáků, různé soutěže, exkurze, praxe a aktivity žáků nad rámec pravidelné výuky včetně personálního zajištění. Dále díky spolupráci s výchovnou poradkyní mohou vznikat efektivní podpůrná opatření pro žáky se speciálními potřebami a dětmi nadanými. Také vybírají učebnice a studijní materiály. Dávají podněty pro vznik nových a návrhy pro rozvoj a využívání stávajících specializovaných učeben.

Předmětové komise spolupracují nejen s vedením školy, ale i navzájem mezi sebou, a to zejména v oblasti mezipředmětových vztahů. Každá předmětová komise má svého předsedu, který pravidelně svolává členy své komise na schůzky, kde se řeší otázky týkající se jejich pedagogické práce. Členové PK a MS se scházejí v takové intenzitě, aby zajistili plnění úkolů dle harmonogramu hlavních činností a zároveň dokázali reagovat na aktuální potřeby svých členů a potřeby školy.

Závěry z těchto schůzek jsou předávány zástupkyni ředitelky školy jako podklad pro jednání celého vedení školy.

Předmětové komise ZŠ Mšeno a členové jednotlivých PK:

 • Jazyk a jazyková komunikace
  • Český jazyk - J. Trunková, P. Procházková, V. Boučková, V. Kaulerová-Vaňková, J. Kůtek
  • Cizí jazyky
   • Aj – J. Podpěra, Z. Vyhlasová, V. Boučková, J. Divila, vyučující Aj na I. stupni
   • Nj – V. Boučková, P. Procházková, J. Podpěra, V. Skopcová
 • Matematika a její aplikace
  • Matematika a fyzika - J. Podpěra, V. Podpěrová, D. Sobotková, Š. Dvorščík, P. Procházková
 • Člověk a příroda
  • Přírodopis a chemie - D. Sobotková, R. Nečasová, Z. Vyhlasová, K. Drechslerová
  • Zeměpis a dějepis - R. Nečasová, M. Klementová, P. Procházková, K. Drechslerová, V. Kaulerová – Vaňková, Z. Vyhlasová
 • Informační a komunikační technologie - Š. Dvorščík, J. Divila
 • Člověk a zdraví
  • Tělesná výchova - H. Nečasová, R. Nečasová, Š. Dvorščík, vyučující Tv na 1. stupni, K. Drechslerová
 • Výchova ke zdraví + VkO + Ev + VkZ - M.Klementová, P. Procházková, V. Podpěrová, V. Kaulerová Vaňkková
 • Pracovní činnosti + Vv + Hv - K. Drechslerová, E. Kratochvílová, J. Kůtek, K. Ksandrová, M. Klementová, V. Skopcová, Z. Vyhlasová a vyučující na 1. stupni
 • Metodické sdružení – pro 1. stupeň
  • J. Kůtek, M. Palkosková, R. Kůtková, E. Malá, L. Tylová, M. Klementová, H. Nečasová, R. Nečasová, E. Kratochvílová, P. Rágulík

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je neděle, 14. 7. 2024, 10:43:53

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty