Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Pedikulóza

Vnitřní pokyn ředitelky školy při zjištění výskytu vší u žáků (Pedikulóza)

Vypracovala ve spolupráci s OHES Mělník: Mgr. Jiřina Trunková, ředitelka školy

Pokyn nabývá platnosti ode dne: 10. 10. 2016

Výskyt vší (pedikulóza) je infekční onemocnění. V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí.
Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat, co nejdříve po zjištění nákazy, jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků.
Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy a pedagogických pracovníků.

Pokud zákonní zástupci žáka se školou nespolupracují, ředitelka školy je vyzve k osobnímu projednávání. Této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět.

Povinnosti rodičů:

Okamžitě nahlásit třídnímu učiteli výskyt vší, či hnid u dítěte.
Zabezpečit takové ošetření hlavy dítěte, aby byly odstraněny jak VŠI, tak HNIDY.
Dítě může nastoupit do školy až po splnění předchozího bodu.

V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Žák má nárok na vzdělávání podle školského zákona, ale je povinen dodržovat školní řád a předpisy či pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
Při opakovaném výskytu infekce pedikulózy u konkrétního žáka je škola oprávněna požadovat od zákonných zástupců potvrzení dětského lékaře, že dítě tuto infekci již nemá.

Povinnosti školy:

Po zjištění výskytu vší budou žáci s infekčním onemocněním do příchodu zákonných zástupců izolováni od ostatních žáků, aby nedošlo k šíření nákazy.
Při zjištění výskytu vší či hnid škola okamžitě informuje rodiče s žádostí provést u dětí prohlídku hlavy a stvrdit podpisem v ŽK.
Zajistit a provést dezinfekci podlah a povrchů, za přítomnosti žáku provést vyklizení šatních skříněk, včetně následné desinfekce, vyřadit plyšové hračky, koberce a mokrou cestou vyčistit, a přechodně je nepoužívat.
Při hromadném výskytu vší informuje škola orgán veřejné ochrany zdraví (KHS).

Ve Mšeně 10. 10. 2016

Mgr. Jiřina Trunková, ředitelka školy

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 23. 5. 2024, 4:49:45

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty