Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Nabídka pronájmů

  • tělocvična - 150,- Kč/h (k dispozici běžné vybavení tělocvičny, po dohodě možné zapůjčení dalších sport. potřeb)
  • hřiště - cena dohodou
  • ubytování (jen mimo topnou sezónu) - ve vlastních spacích pytlích na zemi (žíněnkách) - 100,- Kč/os./noc - k dispozici WC, sprcha, varná konvice, vařič, po dohodě zapůjčení kuchyňky (poplatek za použití kuchyňky 200,- Kč za 1 den)
  • ubytování (v topné sezóně) - 120,- Kč/os./noc
  • po dohodě možný i pronájem jídelny

Upozornění:

Od 1. 7. 2023 je zaveden poplatek ve výši 20,-Kč dle Zákona č. 565/1990 Sb., Zákon o místních poplatcích - Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2023 o místním poplatku z pobytu vybíráme od osob starších 18 let poplatek 20,- Kč za osobu za každý započatý den, s výjimkou dne počátku pobytu.

Od poplatku jsiou osvobozeny osoby:
§ 3b
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
(3) Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je úterý, 25. 6. 2024, 11:22:59

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty