Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Historie

Historie

Budova současné Základní školy ve Mšeně pochází z roku 1928. Do otevření této školy se vyučovalo v malotřídkách v budově tzv. staré školy. Základní kámen nové budovy byl položen 10. října 1926. Stavba trvala necelé dva roky a škola byla slavnostně otevřena v neděli 2. září 1928 pod názvem Masarykova škola ve Mšeně. Tento název dokonce v tehdejší době musel schválit prezident republiky (viz dopis v kronice školy).

Citát z dobových novin: “Město Mšeno prožívalo v neděli 2.t.m. velký kulturní svátek. Za nevídaného účastenství lidu z celého kraje otevřena byla nová moderní škola měšťanská, pořízená nákladem více než 3 miliony korun. Okres mělnický přispěl velkolepým darem 1.600.000 korun.”

Škola byla rozdělena na chlapeckou a dívčí. V prvním školním roce navštěvovalo školu chlapeckou 90 chlapců a 85 dívek.

Svými dispozicemi byla škola velkolepá nejen ve své době, ale úctu vzbuzuje i dnes. Ústřední část budovy tvoří učebny, směrem do stran bývaly i třídy mateřské školy, která se později zrušila. Dnes tyto prostory slouží základní škole jako další učebny. Boční trakty tvoří byty pro učitele. V zadní půlkruhovité části je v přízemí umístěna tělocvična a nad ní v prvním patře slavnostní sál.

V době stavby byla tato budova považována za velmi nadstandardní a luxusní, za což podlehla také často kritice.

Od hlavní silnice směřující na Mladou Boleslav školu odděluje promyšlená kompozice parku, který slouží jako klidová zóna.

V roce 2004 díky zřizovateli dostala škola novou krásnou fasádu a stala se tak jednou z nepřehlédnutelných dominant obce.

Střípky z kroniky školy

V prosinci 1929 byl ve školní kuchyni uspořádán kurz pro zpracování medu, který vedla učitelka včelařství.

Od 1.3. 1931 počlo stravování školních dětí sterilisovaným a pasterisovaným mlékem z družstevní mlékárny Čejetičky.

1936
Školní zahrada zásluhou jejího správce přímo hýří krásou květů. Mnoho občanů volí za směr vycházek cestu ke škole, aby se potěšili pohledem na rozkvetlé jiřiny, mečíky, plaměnky aj.

Od 6. listopadu vaří se ve školní kuchyni polévka pro 130 nemajetných dětí. K polévce dostávají i chléb.

1937
Ustaly nakažlivé nemoci – spála, záškrt – před Vánoci. A jen ojedinělé případy chřipky se vyskytly.

Ježto 1.září připadlo na náš feriální (prázdninový) den, způsobilo to zmatek, neboť v předpisech nebylo na tuto možnost počítáno. Některé školy začínaly prvního, některé druhého.

Ve školním roce se 1937/38 se zranilo 7 děvčat a 5 hochů jednak cestou do školy na kole, jednak v budově školní přes poledne a o přestávkách. Vzdor lehčímu rázu zranění, nechali je kolegové ošetřit lékařsky, aby byli zbaveni zodpovědnosti pro případ otravy krve.

V měsíci srpnu po několika parných dnech dostavila se prudká bouře s vichřicí, která způsobila mnoho škod na naší budově. Na střeše vyraženy tašky a vyraženo sklo na verandě.

1938
Ježto ve školní ve školní kuchyni dvojitá kamna byla nepraktická, že čadila, byla přestavěna tím způsobem, že byla rozdělena na dvoje a postavena do rohu ku zdi. Oprava se osvědčila.

1939
Vánoční prázdniny byly mimořádně prodloužené (snad kvůli válečné úspoře uhlí). Letošní zima nastoupila tuhými mrazy – 22°C a množstvím sněhu v neobvyklé míře.

1940
Dnem 1. dubna byl zaveden letní čas, aby se využilo světelných hodin. Školní poledne posunuje se na 11,25 hod. dle slunce. Též pro rodiče osvědčuje se, neboť mohou školní děti jim o hodinu dříve pomáhati.

1941
Bylo opatřeno na školu rozhlasové zařízení.

1942
Horlivostí důvěrníka pro sběr odpadků a všech členů učitelského sboru podařilo se dosavadní měsíční průměr 1 kg odpadků na žáka zvýšit na 1,88 kg na žáka.

1944
Někteří k tuberkuloze náchylní žáci podrobili se na Mělníce rentgenovým vyšetřením.

1945
Přípisem okresního úřadu na Mělníce bylo oznámeno, že až do odvolání jest zakázáno dodávání paliva do škol. Zároveň byly zabaveny zásoby paliv ve školách.

Na konci ledna byl na rozkaz vládního komisaře města Mšena vyklizen nábytek ze všech tříd zdejší školy, rovněž ze sálu a tělocvičny, ve všech těchto prostorách byly umístěny slamníky. Děti dostávaly potom domácí úkoly v přezouvárnách.

1946
Jedna z politických stran ve Mšeně zneužila v předvolební době žactva k rozšiřování letáků hrubého a neslušného obsahu mezi dětmi i mezi dospělými.

1947
Československý červený kříž věnoval našim dětem 45 kg rybího tuku. Americký červený kříž zaslal všem žákům po krabičce cukroví. Majetnější zaplatili za krabičku 5.-Kč, nemajetní dostali cukroví zdarma.

50. léta

21. dubna 1948 ústavodárné Národní shromáždění schválilo zákon o základní úpravě jednotného školství.

Škola s rodičovským sdružením uspořádala kakaovou akci, která trvala dva měsíce. Kakao vařila manželka ředitele školy a členky sdružení, které se při vaření střídaly čtyřikrát v týdnu ve školní kuchyni.

Zdejší škole bylo přiděleno z konfiskovaného německého majetku pianino.

60. léta

Škola se přihlásila do “Soutěže spořivosti mládeže”. Za první pololetí ušetřily děti 18 656,50 Kčs.

Snahou učitelů bylo naučit děti co nejvíc. Mnozí učitelé zaváděli do vyučování nové metody práce – zvláště pak diferencovaný přístup k jednotlivým žákům. Pro slabé žáky byly zřízeny doučovací hodiny. Nároky na vědomosti proti předešlým letům stouply.

Rozpočet na rok 1964 činil 94 000.- Kčs, již koncem října byly zdroje vyčerpány, bylo tedy přiděleno dalších 15 000.- Kčs.

Škola sloužila jako ubytovna závodníků. Ve Mšeně se totiž konaly terénní motocyklové závody, byly jakýmsi sítem pro Šestidenní.

Ke všem významným dnům a výročím byla zpracována nástěnka v přízemí, aby byly všechny děti informovány o tom, co se kolem nich děje.

Byla dokončena učebna fyziky a vybavena speciálními stoly s rozvodem vody, rozvod el. proudu proveden do konce kalendářního roku.

Na školním pozemku byla dokončena stavba sloužící k uložení nářadí.

Nepravidelnosti ve vyučování byly zapříčiněny značnou nemocností učitelů i dálkovým studiem. Byly dny, kdy chyběli i 3 učitelé najednou a v první polovině června dokonce 4. Za takové situace se již obtížně zařizovalo suplování a není divu, že většina učitelů se cítila ke konci roku již velmi vyčerpána.

V dubnu 1967 došlo k úpravě platů. Učitelé byli spokojeni a potěšeni tím, že k úpravě došlo o 5 měsíců dříve, než se původně předpokládalo. Rozpětí činí 1 150 – 2 100.- Kčs.

Ve školním roce 1969/70 chodilo do školy k 1.9. 1969 435 žáků (dnešní kapacita je 360 žáků).

V roce 1969 navštívili naši školu novináři z rozvojových zemí, kteří byli na Kokoříně na školení. Beseda s žáky se konala na sále školy. Dle podpisů v kronice pocházeli novináři z Pákistánu, Etiopie, Zambie, Tanzanie, Burundi, Mali.

70. léta

Na škole pracovaly zájmové kroužky – fotografický, hra na klavír, turistický.

Koncem roku 1970 postihla naši republiku epidemie chřipky, takže zimní prázdniny byly prodlouženy o 14 dní. A sněhu stále přibývalo. Na některých místech dosahovaly závěje výšky 2 metry. Autobusy jezdily velmi nepravidelně. V důsledku této kalamity docházelo k velkým nepravidelnostem ve vyučování, poněvadž chybělo hodně dětí, ale i učitelů. Záplavy sněhu ohrožovaly bezpečnost lidí, neboť při tání padaly ze střechy celé kusy sněhu.

V roce 1971 navštěvovalo školu už jen 357 žáků.

1972 došlo k rekonstrukci ústředního topení v celé budově školy včetně bytů. Na akci byla uvolněna částka 900 000.- Kčs.

Patronátní smlouvy byly uzavřeny s patronátními závody: Ředitelství statku Mšeno, Hospodářství statku Mšeno, Vojenský útvar 313 – Byšice.

1975 se mladší dívky zúčastnily spartakiády v Praze.

Na konci školního roku 1977/78 je v kronice poznamenáno: Až bude 100 let školy, vzpomeňte na nás – pracovali jsme bez nároků na chválu – jen pro dobro žáků, i když poměr občanů i nadřízených byl různý. Většina rodičů si práce zdejší školy vysoce váží, a to pro poctivost a zájem jejich pracovníků.

Škola oslavila 50 let své existence.

80. léta

Zahájila počtem 373 žáků, prospělo 366 žáků, 1 žák dostal třetí stupeň z chování.

Do školy dochází žáci z 25 obcí.

11.1.1983 asi ve 13.00 hodin zemřel náhle ve škole na selhání srdce žák naší školy H.T. ze 7.B třídy. Pohřeb se konal v Mladé Boleslavi za účasti učitelů i žáků.

Byly započaty práce na rekonstrukci školního hřiště – vybavení běžecké dráhy a místa pro kurty.

V roce 1986 navštěvovalo školu v 1. – 8. ročníku 451 žáků.

Konec 80. let byl bouřlivý a převratný nejen pro novou rodící se demokratickou republiku, ale i pro život mšenské školy.

90. léta

V roce 1998 oslavila škola 70. narozeniny. Slavnostní shromáždění se konalo na sále školy, součástí byl kulturní program, výstavka fotografií a dokumentů.

Od 1.1. 1999 získala škola právní subjektivitu.

Poprvé se konala soutěž zvaná Robotiáda – žáci měli možnost soutěžit s vlastnoručně vyrobenými roboty.

Každoročně se pořádala soutěž Jablko Mšenska. Žáci i učitelé přinášeli kolekci 3 jablek, které byly vystaveny na sále školy a porotou ohodnoceny.

Byla vyhlášena nová soutěž – Broučkiáda – při níž všichni žáci mohli předvést svoji fantazii, šikovnost a nápady. Děti z různých materiálů vytvářely drobný hmyz, který byl zavěšen nad sálem.

Ředitelé ZŠ Mšeno

Ředitelé ZŠ Mšeno v nové budově od 2.9.1928

1928-1940 Josef Cinibulk
1940-1941 Dobroslav Plocar
1941-1942 František Procházka,Karel Pechouš
1942-1945 Václav Kudláček
1945-1952 Josef Holub
1952-1953 Josef Fencl
1953-1960 Bohuslav Pištínek
1960-1971 Antonín Gillar
1971-1974 Miroslav Kříž
1974-1980 Josef Tichý
1980-1990 Eva Rolencová
1990-2001 Ing.Jaroslav Kindl
2001-2004 Mgr.Alena Vondráčková
od 2004 Mgr.Jiřina Trunková

(čerpáno z kronik ZŠ - pokud jsou v datech nesrovnalosti, předem děkujeme za upozornění a opravíme)

Elektronická kronika

Bohužel původní z www.mestomseno.cz/skola do 30.6.2008 byla při reorganizaci webu města smazána. 

Nově založený archiv od 1. 1. 2008

- starý web do 16. 12. 2019

- nový web - Menu - Aktuality - Školní roky ...

 

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty