Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Školní poradenské pracoviště

Koncepce poradenských služeb Školního poradenského pracoviště - pdf 350 kB

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka.

Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy, konzultuje jej s pracovníky vytvářející konzultační tým pro poskytování poradenských služeb ve škole a poté předkládá ke schválení řediteli školy.

Program pedagogicko-psychologického poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

  • pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
  • zavést do školství novou koncepci kariérového poradenství,
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,
  • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
  • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
  • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
  • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
  • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Ředitelka

Mgr. Jiřina Trunková
zs.mseno@seznam.cz, tel. 773141400

Poradenské pozice v ZŠ Mšeno

Výchovný a kariérový poradce - Plán činnosti kariérového poradce

Mgr. Jiřina Trunková
zs.mseno@seznam.cz, tel. 773141400
konzultační hodiny
st 12.00 – 14.00 h

Školní metodik prevence

Mgr. Hana Nečasová
zs.mseno@seznam.cz, tel. 315693140
konzultační hodiny
Po 14.00 – 15.00 h

Práce s integrovanými žáky

Mgr. Jiřina Trunková – viz výše

Speciální pedagog

Mgr. Markéta Palkosková

Poradenský tým:

Metodik pro práci s nadanými dětmi – Mgr. Věra Podpěrová

Vyučující výchov – Mgr. Martina Klementová

Třídní učitelé – aktuálně

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

O-Z-M do škol

SZIF

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty

eu_vzdelavani_logoirop_logoeupenize_zs
projekt