Základní škola Mšeno
Základní škola Mšeno

Výňatky ze Školního řádu

Pasáže Školního řádu, které žákům dělávají problémy nebo jsou nově zařazeny - zkrácená podoba

- Žák školy dodržuje pravidla slušného a kulturního chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i ke spolužákům. Žák zdraví v budově školy srozumitelným pozdravem.

- Žák školy dbá důsledně pokynů pedagogických pracovníků (popř. pověřených správních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny)

- Žák školy se zodpovědně připravuje na vyučování a dodržuje ustanovení uvedená v tomto školním řádu, je zodpovědný za své studijní výsledky a chování.

- Vnášení, držení, distribuce, zneužívání návykových látek, konzumace alkoholických nápojů a kouření je žákům ve všech prostorách a areálu školy, a rovněž při akcích pořádaných školou, přísně zakázáno. Případné porušení těchto zákazů může být klasifikováno jako trestní čin.

- Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod. (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách areálu a školy a rovněž při akcích školy přísně zakázány a jsou považovány za hrubé porušení školního řádu.

- Žáci si v šatně odloží do šatní skříňky obuv i oděv, přezují se do vhodné obuvi (bačkor, pantoflí, nízké páskové obuvi, látkových tenisek). V případě, že žák výjimečně zapomene přezůvky, je povinen vyzvednout si v kanceláři školy návleky na obuv a po celou dobu pobytu ve škole je používat.

- Ve škole žáci chodí bez pokrývky hlavy

Se zvoněním na začátku každé vyučovací hodiny sedí žáci na svém místě ve třídě, mají připraveny do vyučování příslušné pomůcky včetně žákovské knížky a v klidu vyčkávají příchodu vyučujícího.

- Žáci se aktivně účastní vyučování, nenarušují nevhodným chováním průběh vyučovacích hodin. Při vyučování sedí žák slušně a plní pokyny vyučujícího. Chce-li odpovědět nebo se na něco zeptat, přihlásí se.

- V průběhu vyučování je zakázána jakákoliv manipulace s mobilními telefony. Během vyučování musí mít každý žák svůj mobilní přístroj přepnut do tichého režimu. Taktéž se nedovoluje používat MP3 a MP4 přehrávače při vyučování, všechny tyto přístroje mají žáci během vyučování uloženy v tašce.

- V budově, areálu školy a při všech akcích školy mají žáci přísný zákaz pořizovat bez předchozího svolení vedení školy fotografický, audio či video záznam z vyučovacích hodin, záznam vyučujících, zaměstnanců školy ani spolužáků.

-  Před ukončením vyučování nesmí žák bez vědomí svého třídního učitele nebo vedení školy opustit školní budovu. Musí-li žák opustit budovu během vyučování (např. návštěva lékaře, rodinné důvody), vyžádá si předem svolení třídního učitele, kterému předloží písemnou žádost rodičů o uvolnění.

- V případě, že žák nemá danou hodinu, kdy se zapisují známky, žákovskou knížku k dispozici, je žák povinen nejpozději následující hodinu požádat vyučujícího o dodatečné zapsání známky.

Zvonění na konci hodiny je signálem pro vyučujícího k ukončení vyučovací hodiny. Žáci vyčkají na jeho pokyn k ukončení hodiny. Než opustí učebnu, uvedou ji do naprostého pořádku.

- O přestávkách se žáci chovají ve třídách slušně a klidně, navzájem si neubližují. V průběhu přestávky žáci nesedají na zem a na nábytku, který není výhradně určen k sezení.

- Bezprostředně po návratu do školy po nemoci nebo jiné absenci předloží žák třídnímu učiteli písemnou omluvu nepřítomnosti v žákovské knížce podepsanou zákonnými zástupci.

- Své záležitosti si žáci vyřizují s učiteli o velké přestávce a na třídnických hodinách, popřípadě si domluví termín konzultace.
 

Datum vložení: 18. 11. 2019 20:26
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2019 20:29
Autor: Správce Webu

Původní web ZŠ Mšeno

Datum a čas

Dnes je pátek, 20. 5. 2022, 0:36:08

Sportuj ve škole

sportuj ve škole

Mléko do škol

mléko do škol.

Olympijský víceboj

sazka

Ocenění

ocenění

Projekty

eu_vzdelavani_logoirop_logoeupenize_zs
projekt